[Archiwalny] I licytacja nieruchomości gruntowej w Idzikowicach gmina WIlków woj. opolskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Krzysztof Leszczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-09-2013 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku z siedzibą przy 46-200 Kluczbork, pokój 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Idzikowicach, 46-113 Wilków, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 41 924,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 31 443,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 192,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao S.A. I/O Kluczbork 36 1240 1662 1111 0000 2663 1435.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kluczborku mieszczącym się pod adresem: , Kluczbork, 46-200 Kluczbork. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Krzysztof Leszczyński Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 16-18, Kluczbork, 46-200 Kluczbork tel. 77 418 26 46 / fax.  

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/88846

Numer oferty:
Region:
  • opolskie
Cena: 31.443,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka