[Archiwalny] I licytacja nieruchomości gruntowej w miejscowości Arciechów woj. mazowieckie

Opis

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 25.11.2013r. o godzinie 11:30w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie, mającego siedzibę przy ul. Prądzyńskiego 3A odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości: 

-stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 827/1 829/1 obręb 001 o łącznej powierzchni 21500 m 2 położonej 05-250 Radzymin Arciechów dla której Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania wynosi 98 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 73 500,00 zł  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9800,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe Sądu Rejonowego w Wołominie Bank Handlowy w Warszawie S.A. Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn 95 10301508 0000 0008 1579 6004 bądź wyjątkowo gotówką do dnia poprzedzającego licytację do kasy Komornika Sadowego przy Sądzie  Rejonowym w Wołominie Pawła Bukszewicza przy ul. Warszawskiej 7 w Wołominie

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz 8:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie ma zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  17 listopada 1964r- Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się jeżeli na  dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy ze sprzedażą towarów

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Pawła Bukszewicza Adres kancelarii Komornika: ul. Warszawska 7, 05-200 Wołomin Tel.22 7762103, wolomin@komornik.pl

Numer oferty: L/85/N/09/13
Region:
  • mazowieckie
Cena: 73.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka