[Archiwalny] I licytacja nieruchomości przy ul. Bukowskiej w Poznaniu woj. wielkopolskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-10-2013 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 210, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Bukowska  60-811 Poznań, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
66268/103790 cz udziału w nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0708 ha zabudowanej wolnostojącym budynkiem z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi pod adresem Poznań, ul. Bukowska, arkusz mapy 07, działka nr 25. Na przedmiotowy udział składają się m. in. niewyodrębnione w oddzielnych księgach wieczystych 5 lokali mieszkalnych (w tym jedno składające się z 2 mieszkań), 3 lokali użytkowych. Dla w/w lokali wydano decyzję o samodzielności lokali. 

Suma oszacowania wynosi 1 905 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 429 350,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 190 580,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PeKao S.A. 50 1240 1747 1111 0010 2730 9341.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w PoznaniuPiotr Tomaszewski Kancelaria Komornicza, Chociszewskiego 21, Poznań, 60-255 Poznań tel. 61 222 49 94 / fax. 61 222 49 95.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/90197

 

 

Numer oferty:
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 1.429.350,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka