[Archiwalny] I licytacja nieruchomości przy ul. Ciepłej w Ełku woj. warmińsko-mazurskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ełku Eliza Edyta Kamińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-09-2013 r. o godz. 10:30 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem administracyjno-socjalno-produkcyjnym, budynkiem warsztatowo-magazynowym i wiatą przemysłową, obejmującą działki o nr geod. 2753/46 i 2753/47 o pow. łącznej 1,0020 ha, stanowiącą tereny przemysłowe, położonej: 19-300 Ełk, ul. Ciepła, dla której Sąd Rejonowy w Ełku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 6 757 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5 068 425,00 zł (podane kwoty są kwotami netto, do których należy doliczyć 23% VAT). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 675 790,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 19 1020 1332 0000 1102 0620 9938. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykona warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego w godz. 7:00-15:00 akta egzekucyjne. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ełku
Eliza Edyta Kamińska
Kancelaria Komornicza ul. Mickiewicza 9B, 19-300 Ełk 
tel. (87) 621-21-11 

e-mail: elizakaminska@interia.pl

 

Numer oferty: L/23/N/09/13
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 5.068.425,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny