[Archiwalny] I licytacja nieruchomości przy ul. Grabińskiej w łodzi

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Arkadiusz Klimczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-09-2013 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z siedzibą przy Kopcinskiego 56, 90-032 Łódź, pokój IV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy Grabińska , 92-780 Łódź, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni działki 5222 m2. Na terenie posadowiony jest budynek obsługi gastronomicznej - pizzeria, budynek hotelowy z salą wykładową o łącznej powierzchni użytkowej: 1293,73 m2 oraz budynek garażowy z lat 70-tych o powierzchni użytkowej: 79,69m2. Budynek pizzerii i budynek hotelowy zaopatrzone są w infrastrukturę: wodną, energii elektrycznej, gazową, kanalizacji miejskiej. Budynek hotelowy znajduje się w stanie surowym otwartym zadaszonym. Budynek pizzerii w stanie wykończonym. Nieruchomość wyceniana jest ogrodzona, dojazd do działki nawierzchnią asfaltową. 

Suma oszacowania wynosi 2 737 980,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 053 485,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 273 798,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski O w Łodzi 13105014611000009071738646.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 wolno przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 56 .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Arkadiusz Klimczak

Kancelaria Komornicza, Piłsudskiego 133d, Łódź, 92-318 Łódź

tel. 426422248 / fax. 426422248

Numer oferty:
Region:
  • łódzkie
Cena: 2.053.485,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny