[Archiwalny] I licytacja nieruchomości przy ul. Klonowica w Krakowie woj. małopolskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Krzysztof Olbrich na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-10-2013 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-23, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy Klonowica  30-654 Kraków, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
Nieruchomośc znajduje się na działce ewidencyjnej nr 157/8 w Krakowie przy ul. Klonowica  obr. 47 jednosta ewidencyjna Podgórze, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Działka nr 157/8 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej  przy ul. Klonowica w Krakowie. Lokal mieszkalny przeznaczony na stały pobyt ludzi, parter budynku wykorzystywany jest dla potrzeb przedszkola. 

Suma oszacowania wynosi 799 944,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 599 958,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 79 994,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala 21861900060030002580100001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w dniu 07 października 2013 r. o godz. 09:00 - 10:00, a elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika..

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Krzysztof Olbrich Kancelaria Komornicza, Cystersów 13a, Kraków, 31-553 Kraków tel. 12 414 38 34 / fax. 12 414 38 34

 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/90921

Numer oferty: L/53/N/09/13
Region:
  • małopolskie
Cena: 599.958,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom