[Archiwalny] I licytacja nieruchomości przy ul. Orkana w Jeleniej Górze woj. dolnośląskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Mariusz Kopeć mający Kancelarię w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej 26, na zasadzie art. 953 § 1 Kpc w związku z art. 955 Kpc. ogłasza I licytację nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej położonej w Jeleniej Górze, przy ul. Orkana, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą. W/w nieruchomość stanowi. Licytacja odbędzie się w dniu 28-10-2013r. o godz. 14:30 w sali nr 201 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 103.000,00 zł. Cena wywołania nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 77.250,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 10.300,00 zł. Rękojmię należy złożyć w gotówce lub na konto tj. BGŻ S.A. Jelenia Góra nr 0820 3000 4511 1000 0000 8280 50 albo książeczce oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego, zaopatrzone w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed dniem licytacji, w tych też dniach można przeglądać operat szacunkowy nieruchomości znajdujący się w Kancelarii Komornika w aktach sprawy. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzeniu na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu , iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych do egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenia Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Mariusz Kopeć Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze, ul. Sudecka 26, 58-500 Jelenia Góra tel.: 75 7647025 mail: jelenia.gora1@komornik.plwww.komornikkopec.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/89893

 

Numer oferty: L/64/N/09/13
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 77.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom