[Archiwalny] I licytacja nieruchomości przy ul Staszica w Brzezinach woj. łódzkie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Andrzej Jóźwiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-11-2013 o godz. 11:45 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z siedzibą przy Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości , położonej przy Staszica , działka nr 2767/2, 95-060 Brzeziny, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XIX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 712 060,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 534 045,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 71 206,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao SA 07 1240 3334 1111 0000 2773 1093.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi mieszczącym się pod adresem: Kopcińskiego 56, Łódź, 90-032 Łódź.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Andrzej JóźwiakKancelaria Komornicza, Lasockich 33, Brzeziny, 95-060 Brzezinytel. 468744740 / fax. 468744740. 

 

Numer oferty: L/98/N/09/13
Region:
  • łódzkie
Cena: 534.045,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny