[Archiwalny] I licytacja nieruchomości w gminie Łask woj. łódzkie

Opis

Komornik  Sądowy  przy  Sądzie  Rejonowym  w  Łasku  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-10-2013 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku z siedzibą przy ul. Kolejowa 12, 98-100 ŁASK, odbędzie się pierwsza licytacja: 

- nieruchomości położonej przy Okup Mały, 98-100 Łask, dla której Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania wynosi 62 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 46 500,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

- lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. 9 Maja, 98-100 Łask, dla którego Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 145 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 108 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 500,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Łask 53926300000522000220050001. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łasku

Krzysztof Skrzypek

Kancelaria Komornicza, Południowa 8A, 98-100 ŁASK

tel. 436752132 / fax. 436762973

 

Numer oferty: L/77/N/09/13
Region:
  • łódzkie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie