[Archiwalny] I licytacja nieruchomości w Gosławicach gmina woj. Bedlno woj. łódzkie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Aleksandra Mucha na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-10-2013 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kutnie z siedzibą przy Staszica 3, 99-300 Kutno, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: Gosławice, obręb Żeronice, 99-311 Bedlno, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie V Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
Nieruchomość rolna zabudowana ozn. jako działki gruntu o nr ewid.: 16/1, 16/2, 42, 65, 90, 123, 124, 227, 319, 460 o pow. łącznej 17,57 ha, położona: 99-311 Bedlno, obręb Żeronice, Na nieruchomości znajdują sie następujące budynki: - budynek mieszkalny - I -kondygnacyjny z poddaszem użytkowym, p.u. 148,4m2, częściowo podpiwniczony; rozkład funkcjonalny: holl, kuchnia, pięć pokoi na parterze i trzy pokoje na poddaszu, dwie łazienki z WC; stan techniczny - dobry, - budynek składowy - zabudowa wolnostojąca, I- kondygnacyjny, p.z. 228,48m2; stan techniczny - średni, - budynek inwentarski - zabudowa wolnostojąca, I-kondygnacyjny, p.z. 213,90m2; rozkład funkcjonalny: garaż, obora, pomieszczenie ze zbiornikiem mleka, letnia kuchnia (dwa przejściowe pomieszczenia), - budynek inwentarsko-składowy - zabudowa wolnostojąca, I - kondygnacyjny, p.z. 264m2; stan techniczny: średni. Według księgi wieczystej wszystkie działki są zabudowane, natomiast w ewidencji i w rzeczywistości zabudowane są działki o nr ewid.: 123,124 i 42. Istnieje również rozbieżność pomiędzy stanem prawnym ujawnionym w ksiedze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym, gdyż w księdze wieczystej wpisano działkę o nr ewid. 16, która jest oznaczona w ewidencji jako nr ewi. 16/1 i 16/2 ( działka nr 16 po podziale). Działka 16/1 - pow. 2,51 ha, działka 16/2 - pow. 0,04 ha, działka 42 - pow. 1,13 ha, działka 65 - pow. 0,84, działka 90- pow. 0,72 ha, działka 123 - pow. 7,08 ha, działka 124 - pow. 4,60 ha, działka 227 - pow. 0,30 ha, działka 319- pow. 0,22, dzialka 460 - pow. 0,13 ha. 

Suma oszacowania wynosi 480 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 360 075,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48 010,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO PB SA Oddział w Zgierzu 11 1020 3440 0000 7002 0016 0077.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kutnie mieszczącym się pod adresem: Staszica 3, 99-300 Kutno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Aleksandra Mucha Kancelaria Komornicza, Skłodowskiej 35, 99-302 Kutno tel. 24 254 54 27 / fax. 24 254 54 27

 

 

Numer oferty: L/11/N/09/13
Region:
  • łódzkie
Cena: 360.075,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka