[Archiwalny] I licytacja nieruchomości w Latchorzewie gm. Stare Babice woj. mazowieckie

Opis

                                                                                                               

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji   i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 07.10.2013r. o godzinie 12:00  w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę przy ul. Kraszewskiego 22 w sali nr A XI,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, stanowiącej dz. Ew. nr 580 o pow. 377 m2 i 23/7 o powierzchni 1022m2, położonej: 05-082 Stare Babice, ul. Hubala Dobrzańskiego Latchorzew, gm. Stare Babice. Dla nieruchomości VI Wydział  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 961.000,00PLN, zaś cena wywoławcza wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. 720.750,00PLN.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 96.100,00PLN.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto Komornika: ING Bank Śląski SA O. w Legionowie 96105010121000002347020188

Zgodnie z przepisami art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacja wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22 I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego Sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia  wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli  nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysadzeniu własności.

Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, Aleksander Dragan Adres kancelarii Komornika: ul. B.Prusa 93, 05-800 Pruszków.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/87519

 

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 720.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka