[Archiwalny] I licytacja nieruchomości w miejscowości Kaczórki woj. lubelskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu - Andrzej Szcząchor mający kancelarię w Zamościu przy ulicy Wojska Polskiego 67 zawiadamia na podstawie art. 952 kpc, że w dniu 2013-10-25 o godz. 09:15 w Sądzie Rejonowym I Wydział Cywilny w Zamościu odbędzie się pierwsza licytacja następujących nieruchomości:
 1. nieruchomość opisana jako działka gruntu nr 124 o pow. 0,22 ha - leśne położona w miejscowości Kaczórki,    objęta Księgą Wieczystą Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamość. Cena oszacowania tej nieruchomości wynosi kwotę 2.300,00-zł. Cena wywołania za tą nieruchomość wynosi kwotę 1.725,00-zł zaś wysokość wadium jako 1/10 ceny oszacowania kwotę 230,00-zł
2. nieruchomość opisana jako działka gruntu nr 228 o pow. 0,15 ha - rolna położona w miejscowości Kaczórki,    objęta Księgą Wieczystą Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamość. Cena oszacowania tej nieruchomości wynosi kwotę 2.360,00-zł. Cena wywołania za tą nieruchomość wynosi kwotę 1.770,00-zł zaś wysokość wadium jako 1/10 ceny oszacowania kwotę 236,00-zł
3. nieruchomość opisana jako działka gruntu nr 229 o pow. 0,14 ha - rolna położona w miejscowości Kaczórki,    objęta Księgą Wieczystą Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamość. Cena oszacowania tej nieruchomości wynosi kwotę 1.730,00-zł. Cena wywołania za tą nieruchomość wynosi kwotę 1.297,50-zł zaś wysokość wadium jako 1/10 ceny oszacowania kwotę 173,00-zł
4. nieruchomość opisana jako działka gruntu nr 230 o pow. 0,06 ha - rolna położona w miejscowości Kaczórki,    objęta Księgą Wieczystą Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamość. Cena oszacowania tej nieruchomości wynosi kwotę 740,00-zł. Cena wywołania za tą nieruchomość wynosi kwotę 555,00-zł zaś wysokość wadium jako 1/10 ceny oszacowania kwotę 74,00-zł
5. nieruchomość opisana jako działka gruntu nr 299 o pow. 0,14 ha - łąka położona w miejscowości Kaczórki,    objęta Księgą Wieczystą Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamość. Cena oszacowania tej nieruchomości wynosi kwotę 650,00-zł. Cena wywołania za tą nieruchomość wynosi kwotę 487,50-zł zaś wysokość wadium jako 1/10 ceny oszacowania kwotę 65,00-zł
6. nieruchomość opisana jako działka gruntu nr 301 o pow. 0,19 ha - łąka położona w miejscowości Kaczórki,    objęta Księgą Wieczystą Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamość. Cena oszacowania tej nieruchomości wynosi kwotę 900,00-zł. Cena wywołania za tą nieruchomość wynosi kwotę 675,00-zł zaś wysokość wadium jako 1/10 ceny oszacowania kwotę 90,00-zł
7. nieruchomość opisana jako działka gruntu nr 72 o pow. 0,19 ha - leśna położona w miejscowości Kaczórki,    objęta Księgą Wieczystą Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamość. Cena oszacowania tej nieruchomości wynosi kwotę 2.000,00-zł. Cena wywołania za tą nieruchomość wynosi kwotę 1.500,00-zł zaś wysokość wadium jako 1/10 ceny oszacowania kwotę 200,00-zł
8. nieruchomość opisana jako zabudowane działki gruntu nr 231 i 232 o łącznej powierzchni 0,15 ha zabudowane budynkiem mieszkalnym murowanym o pow. zabudowy 113 m2 położona w miejscowości Kaczórki,    objęta Księgą Wieczystą Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamość. Cena oszacowania tej nieruchomości wynosi kwotę 317.500,00-zł. Cena wywołania za tą nieruchomość wynosi kwotę 238.125,00-zł zaś wysokość wadium jako 1/10 ceny oszacowania kwotę 31.750,00-zł
9. nieruchomość opisana jako zabudowane działki gruntu nr 273 i 274 o łącznej powierzchni 0,24 ha zabudowane budynkiem mieszkalnym drewnianym z 1939 r. oraz oborą murowaną, stodołą drewnianą i garażem murowanym położona w miejscowości Kaczórki,  objęta Księgą Wieczystą Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamość.

Cena oszacowania tej nieruchomości wynosi kwotę 92.500,00-zł. Cena wywołania za tą nieruchomość wynosi kwotę 69.375,00-zł zaś wysokość wadium jako 1/10 ceny oszacowania kwotę 9.250,00-zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu bądź dokonać wpłaty wymaganego wadium na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Zamość nr 95 1020 5356 0000 1102 0007 6711 w takim terminie aby kwota wadium wpłynęła na konto komornika do momentu rozpoczęcia licytacji. Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Na podstawie art. 953 § 1 pkt. 5 kpc akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w ciągu dwóch tygodni przed wyznaczonym terminem licytacji w Sądzie Rejonowym I Wydział Cywilny w Zamościu zaś protokół opisu i oszacowania wraz z elaboratem szacunkowym dostępny jest na niniejszej stronie internetowej.

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Andrzej Szcząchor ul. Wojska Polskiego 67, 22-400 Zamość Tel.: 084 6392623 Fax.: 084 6392557 mail: zamosc1@komornik.pl

Numer oferty:
Region:
  • lubelskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka