[Archiwalny] I licytacja nieruchomości w miejscowości Kolonowskie woj. opolskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich Bożena Szychowska-Zielińska  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-10-2013 r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich mającego siedzibę przy ul. Opolskiej 11 w Sali nr 203, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości gruntowej zabudowanej na działce gruntu nr 1367/1 a.m.5 obręb 0039 Kolonowskie, o powierzchni 0,3996 ha, zabudowanej wiatą produkcyjną, suszarnią drzewa z wentylatornią, wiatą na deski i wiatą na odpady drewniane;

- nieruchomości gruntowej zabudowanej na działce gruntu nr 1366/2 a.m. 5 o powierzchni 0,3258 ha, zabudowanej budynkiem produkcyjnym, stolarnią z wbudowanym zapleczem socjalnym i kotłownią, suszarnią drewna z wentylatornią, wiatą magazynową i suszarnią drewna z wentylatornią; położonej: 47-110 Kolonowskie, ul. Kościuszki, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 1 140 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 855 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 114 000,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: PKO BP SA I O. Centrum w K-Koźlu 55 1020 3714 0000 4302 0007 8048 najpóźniej na jeden dzień roboczy przed datą licytacji, przy czym kopię dowodu wpłaty rękojmi należy okazać w kancelarii komornika najpóźniej w tym dniu do godziny 15:00. 

 Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykona warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego akta egzekucyjne. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy                                                                   
przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich
Bożena Szychowska-Zielińska 
Kancelaria Komornicza, ul. Powstańców Śl. 6/10, 47-100 Strzelce Op.
tel. (77) 461-88-97  e-mail: strzelce.opolskie1@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/90110

Numer oferty: L/23/N/09/13
Region:
  • opolskie
Cena: 855.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny