[Archiwalny] I licytacja nieruchomości w miejscowości Podłęże gm. Niepołomice woj. małopolskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-09-2013 r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowych – niezabudowanych położonych w miejscowości Podłęże gm. Niepołomice posiadające założone księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Wieliczce ZWKW w Niepołomicach. Nieruchomości stanowią integralną całość.

 

  1. Nieruchomość objęta księgą wieczystą. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 26 891 260,00 zł + 8% VAT. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 20 168 445,00 zł + 8% VAT.
  2. Nieruchomość objęta księgą wieczystą. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 8 902 628,00 zł netto. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:

- cztery działki nr 1102/4, 1102/5, 1102/6, 1102/7: 1 283 702,25 zł + 8% VAT,

- pozostałe działki: 5 393 268,75 zł + 23% VAT.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości, najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem licytacji w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka 67 1020 2892 0000 5202 0154 8726 Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500,00 zł obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500,00 zł, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10:00 – 12:00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy     
przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce
Sławomir Szynalik
Kancelaria Komornicza ul. Limanowskiego 30, 32-020 Wieliczka tel.: 12 2883555, 12 2781947 mail: wieliczka@komornik.pl http: www.wieliczka.komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/91773

 

Numer oferty: L/24/N/09/13
Region:
  • małopolskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny