[Archiwalny] I licytacja nieruchomości w miejscowości Wrząsowice gm. Świątniki Górne woj. małopolskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 28 października 2013r. o godz. 14:45  w sali nr 33 Sądu Rejonowego w Wieliczce  ul.  Janińska 25 odbędzie się:
                                                                     P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Wrząsowice  gm.  Świątniki Górne - składającej się  z działki ewidencyjnej 132/10 o powierzchni 0,09 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Wieliczce Sądu Rejonowego w Wieliczce..
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 506.959,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:  380.200,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 50.700,00 zł.


Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.
Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik

UL. SŁOWACKIEGO 3/14, 32-020 WIELICZKA

tel.: 012 2883232

fax.: 012 2883232

mail: wieliczka.budnik@komornik.pl

www.komornikwieliczka.pl

Numer oferty: L/41/N/09/13
Region:
  • małopolskie
Cena: 380.200,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka