[Archiwalny] I licytacja nieruchomości w Wiśle woj. śląskie

OpisKomornik  Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

                                      w   dniu  15  października 2013r.  o  godz.  10:00

w  Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 - sala  nr  101 odbędzie się:

                                  P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A      N I E R U C H O M O Ś C I

oznaczonej jako:

działka nr 3353/59 o pow.1142 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym, parterowym
z użytkowym poddaszem oraz budynkiem gospodarczym,  położona w miejscowości Wisła
ul. Partecznik 

posiadającej księgę wieczystą w Wydz.Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie.

                 Nieruchomość oszacowana jest na kwotę                    547.000,00 zł
                 Cena wywoławcza  -  3/4 wartości  oszacowania         410.250,00 zł
                                               Rękojmia            -                        54.700,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić w kasie SR w Cieszynie lub na konto depozytowe sądu:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Katowice nr 14 1130 1091 7003 9085 3000 0369

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek
Kancelaria Komornicza w Cieszynie  (kod: 43-400)
UWAGA! Kancelaria przeniesiona na ul. Bobrecką 1 (poprzednio: ul. Rynek 13)
tel.: (0-33) 85-12-129; (0-33) 85-10-997; fax: (0-33) 85-10-324
e-mail: cieszyn2@komornik.pl; www.komornik-cieszyn.pl

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/92358

 

Numer oferty: L/50/N/09/13
Region:
  • śląskie
Cena: 410.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka