[Archiwalny] I licytacja nieruchomości w miejscowości Soblówka woj. śląskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Agata Różycka zawiadamia na  podstawie art 10136 kpc w związku z art 867 kpc, że w dniu 28.10.2013r.  o godz 10.00  w kancelarii komornika w Żywcu odbędzie się: 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A 

nieruchomości w postaci:

2 działki  rolne: 1270 o pow 0.2562 ha , 1959/4 o pow 0.9073 ha wraz z budynkiem gosp.  położone w Soblówce,  posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żywcu.

- działka nr 1270 wartość oszacowania  13.000 ,00 zł

Cena wywoławcza wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:   9.750,00 zł

Rękojmia wynosi 1.300,00 zł

- działka nr 1959/4 wraz z budynkiem gosp. wartość oszacowania  69.800,00 zł

Cena wywoławcza wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:  52.350 ,00 zł.

Rękojmia wynosi 6.980,00 zł

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

UWAGA! w celu uzyskania przybicia w dniu licytacji należy bezzwłocznie złożyć komornikowi 1/5 ceny nabycia nieruchomości nie mniej jednak niż 500,00 zł, resztę kwoty należy uzupełnić do godz. 12.00 dnia następnego w Kancelarii Komornika.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Agata Różycka 34-300 Żywiec ul.  3 Maja 31 zywiec@komornik.pl  http://komornik.easyisp.pl tel/fax 033 8615665

 

 

Numer oferty:
Region:
  • śląskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka