[Archiwalny] II licytacja budynku mieszkalnego przy ul. Wroniej w Legionowie woj. mazowieckie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-10-2013r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 87/4, obręb ewidencyjny nr. 9 o powierzchni 505 m.kw., zabudowną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym, o powierzchni użytkowej ok. 239 m.kw., posiadającym braki wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego.

Nieruchomość położona jest: 05-120 Legionowo, ul. Wronia.  Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 456.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 304.000,00zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45.600,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. 7 O. w Warszawie nr:

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul.Sobieskiego 47 w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika przed rozpoczęciem licytacji. Potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek, ul Norwida 2C, 05-120 Legionowo tel. 22 784 83 88 email; legionowo@komornik,pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/89121

 

Numer oferty: L/34/N/09/13
Region:
  • mazowieckie
Cena: 304.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka