[Archiwalny] II licytacja budynku mieszkalnego w miejscowości Szewce gmina WIsznia Mała woj. dolnośląskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Damian Miliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-09-2013r. o godz. 13:30 w    budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy mającego siedzibę przy Trzebnica, ul. Parkowa 4   w sali nr  3  odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: 55-114 Wisznia Mała, Długa, Szewce, dla której  Sąd Rejonowy w Trzebnicy prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 470 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 313 333,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu 90 10205226 0000 6402 0389 9408 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać   w  Sądzie Rejonowym w Trzebnicy przy Trzebnica, ul. Parkowa 4 pok. wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Damian Miliński Kancelaria Komornicza w Trzebnicy 55-100 Trzebnica Św. Jadwigi 27 H tel. 71 7111516   fax 717111517 e-mail: trzebnica@komornikdm.pl www.komornikdm.pl

 

Numer oferty: L/18/N/09/13
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 313.333,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka