[Archiwalny] II licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Abrahama w Szczecinie woj. zachodniopomorskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dariusz Potkański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-10-2013 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z siedzibą przy Pl. Żołnierza Polskiego 16, 70-551 Szczecin, pokój 136, odbędzie się druga licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Abrahama, 70-492 Szczecin, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych Z Siedzibą W Szczecinie prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości: ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego  położonego w Szczecinie przy ul. Abrahama 10 a, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej PŁONIA w Szczecinie, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych w Szczecinie prowadzi Księgę Wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 162 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 108 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Nordea Bank Polska SA 04 14401143 0000 0000 0005 3128.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dariusz Potkański Kancelaria Komornicza, Pomorska 66, Szczecin, 70-812 Szczecin tel. 914874330 / fax. 914873983

 

Numer oferty: L/5/N/09/13
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 108.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie