[Archiwalny] II licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Chylońskiej w Gdyni woj. pomorskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Zofia Ewald-Staniszewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  05-11-2013 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni z siedzibą przy Pl.  Konstytucji   5,  81-969  Gdynia,   pokój   229,   odbędzie   się   druga   licytacja  lokalu   mieszkalnego  położonego przy Chylońska, 81-033 Gdynia, dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 170 720,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 113 813,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 072,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 83 1020 1853 0000 9502 0014 7504.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Zofia Ewald-Staniszewska Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 13, Gdynia, 81-372 Gdynia tel. 58 661 18 71 / fax. 58 661 38 43.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/93083

 

Numer oferty: L/99/N/09/13
Region:
  • pomorskie
Cena: 113.813,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie