[Archiwalny] II licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Polowej w Łomży woj. podlaskie

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział Centrum Restrukturyzacji   i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 09-10-2013r. o godz. 11:10 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibęprzyul.Polowej 1 odbędzie się druga licytacja własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w Łomży, ul. Polowa 33 będącego    w zasobach Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży, składającego się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z WC o łącznej powierzchni użytkowej 35,30 m2 oraz przynależnej piwnicy  o powierzchni 8,67 m2, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 90.530,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania   i wynosi 60.354,00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9.053,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika przy Sądzie Rejonowym w Łomży Janiny Grzech nr 03 1500 1533 1215 3006 3449 0000 w Kredyt Bank S.A. Oddział w Łomży.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie  od godz. 8:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łomży ul. Polowa 1, Sekretariat I Wydziału Cywilnego  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Łomży Janina Grzech Kancelaria Komornicza, ul. Polowa 15/77,  18-400 Łomża tel./fax  86 219 -81-17

Numer oferty: L/36/N/09/13
Region:
  • podlaskie
Cena: 60.354,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie