[Archiwalny] II licytacja lokalu mieszkalnego w miejscowości Babsk woj. Biała Rawska woj. łódzkie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Paweł Pazdyga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-10-2013 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Skierniewicach z siedzibą przy Krakowska , 96-200 Rawa Mazowiecka, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego, położonego przy    Babsk     gm. Biała Rawska,      96-200   Biała  Rawska,   dla  którego    Sąd   Rej.  w  Rawie  Maz. prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości: nieruchomości  dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz. prowadzona jest księga wieczysta, stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny znajdujący się w budynku mieszkalnym w Babsku gmina Biała Rawska pod, o powierzchni użytkowej 51,39 m2, wraz z prawem związanym - udziałem 1/4 w prawie własności budynku i innych urządzeń nie będących w wyłącznym użytkowaniu innych właścicieli i współwłaścicieli oraz współwłasności w takiej samej części działek nr 814 i 822 objętych księgą wieczystą. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 75.000,00 zł. 

Rękojmia wynosi 7.500,00 zł. Ceną wywołania w drugiej licytacji jest 2/3 sumy oszacowania: 50.000,00 zł. Suma oszacowania wynosi 75 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 50 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Mszczonowie O. w Rawie Mazowieckiej 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010.  

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Paweł Pazdyga Kancelaria Komornicza, ul. Konstytucji 3 Maja 9B, Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka

tel. 46 814 39 19 / fax. 46 814 39 19,  

Numer oferty: L/71/N/09/13
Region:
  • łódzkie
Cena: 50.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie