[Archiwalny] II licytacja nieruchomości przy ul. Chylońskiej w Gdyni woj.pomorskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Krzysztof Mówiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-10-2013 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni z siedzibą przy pl.  Konstytucji  5,    81-969  Gdynia,  pokój  12, odbędzie  się  druga  licytacja  nieruchomości,   położonej   przy   ul. Chylońska, 81-016 Gdynia, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 2 170 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 446 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 217 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO SA O.Gdynia 66 1240 5396 1111 0000 5382 3809. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gdyni

Krzysztof Mówiński

Kancelaria Komornicza, ul. Świętojańska 55, 81-391 Gdynia

tel. 58 6615187 / fax.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/91271

 

Numer oferty: L/87/N/09/13
Region:
  • pomorskie
Cena: 1.446.666,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny