[Archiwalny] II licytacja nieruchomości przy ul. Wodzisławskiej w Krostoszowicach woj. śląskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Łukasz Twaróg na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-10-2013 o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Sądowej 3 – sala nr 16, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  oznaczonej jako:  

działka gruntu nr 1469/124 o powierzchni 0,2404 ha zabudowana budynkiem hurtowni w trakcie budowy, parterowym, całkowicie podpiwniczonym;(pow. zabudowy: 407,73 m2 , pow. użytkowa 325,76 m2) położona w miejscowości: Krostoszowice ul. Wodzisławska b/n - naprzeciw nr 25, dla której prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim.          .

Nieruchomość obejmuje działkę gruntu z niewielkim spadkiem dzięki przeprowadzonej niwelacji terenu.
Działka jest częściowo ogrodzona i niezagospodarowana. Na działce został wzniesiony wolnostojący,
murowany budynek, który przewidziano do funkcji· hurtowni, jednakże z uwagi na konstrukcję i aranżację wnętrz, budynek może być alternatywnie wykorzystany na inne usługi nieuciążliwe.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę - 937 260,00 zł brutto (zawiera podatek VAT – 23 %). Cena wywoławcza, tj. 2/3 wartości oszacowania – 624.840,00 zł. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 93 726,00 zł uznaną na rachunku bankowy komornika w Banku Spółdzielczy w Wodzisławiu Śląskim nr 95 8468 0000 0010 0038 6999 0001 najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego termin licytacji lub gotówką w kancelarii komornika. Rękojmię można złożyć także w formie książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych wg prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Łukasz Twaróg Kancelaria Komornicza, Św. Jana 16, Wodzisław Śląski, 44-300 Wodzisław Śląski tel. 0-32 440 88 81, 508 008 289 / fax. fax: (0-32) 440 88 83.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/93743

 

Numer oferty: L/96/N/09/13
Region:
  • śląskie
Cena: 624.840,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny