[Archiwalny] II licytacja nieruchomości przy ul. Wrzesińskiej w Kostrzyniu Wielkopolskim

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Barbara Onyszkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: 

w dniu 19.09.2013 r. o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej – Oddział Zamiejscowy we Wrześni mającego siedzibę przy ul. Jana Pawła II 10, 62-300 Września, w Sali nr 14, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej na którąskłada się działki o nr 704/10, 704/12, o łącznej powierzchni 0,3632 ha, zabudowanej budynkiem usługowo-handlowym z zapleczem administracyjnym o pow. użytkowej 1.087,00 m2 oraz budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 132,00 m2, położonej: Kostrzyn Wielkopolski, ul. Wrzesińska, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Wrześni prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 2.012.570,00 zł, zaś cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 1.341.713,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej na dwie godziny przed licytacją złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 201.257,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika w ten sposób, że rękojmia najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg musi zostać zaksięgowana na poniższym rachunku bankowym:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 77 1020 2212 0000 5102 0286 6887.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii komorniczej odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Barbara Onyszkiewicz ul. Staszica 7, 62-300 Września  tel. 61 436 60 66; kom. 604 787 848; fax 61 436 60 69; enail : wrzesnia.onyszkiewicz@komornik.pl

Numer oferty:
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 1.341.713,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny