[Archiwalny] II licytacja nieruchomości w miejscowości Cieśle gm. Oleśnica woj. dolnośląskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-10-2013 o godz. 14:50 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnicy z siedzibą przy 3 Maja 48, 56-400 Oleśnica, pokój sala nr 16, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Cieśle gm.Oleśnica, 56-400 Oleśnica, dla której Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa - działka nr 55/27- zabudowana budynkami użytkowymi z częścią biurowo-socjalną o powierzchni 4130m2. Działka położona we wsi Cieśle w niedalekiej odległości od Oleśnicy, przy drodze głównej biegnącej w kierunku Sycowa i Warszawy, w bezpośredniej bliskości węzła drogi ekspresowej S 8 . Teren działki ogrodzony. Część terenu utwardzana nawierzchnią betonową z dojazdem do budynku. Budynki murowane z dachem jednospadowym pokrytym papą. Teren uzbrojony w instalację elektryczną i sieć wodociągową. Powierzchnia zabudowy budynków wynosi 349,00 m2, powierzchnia użytkowa budynków wynosi 298,72m2.W/g wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego o obrębie wsi Cieśle - działka nr 55/27 oznaczona jest symbolami w części AG/3 i w części U/3. Zgodnie z rysunkiem planu działka znajduje się w strefie "OW" ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych.

Suma oszacowania wynosi 609 485,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 406 323,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 60 948,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski 74 1050 1504 1000 0023 5893 1265.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

Data oględzin

Godziny oględzin

02.10.2013

11:00 - 11:15

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy

Arkadiusz Nitschke

Kancelaria Komornicza, Kilińskiego 2/lok.3-5, Oleśnica , 56-400 Oleśnica

tel. 71 75 85 312 / fax. 71 75 85 312

 

Numer oferty: L/91/N/09/13
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 406.323,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny