[Archiwalny] II licytacja nieruchomości w miejscowości Michałów-Reginów woj. mazowieckie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-10-2013r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 466/1 o powierzchni 933 m.kw., zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym, z użytkowym poddaszem, podpiwniczonym, w zabudowie wolnostojącej, wybudowanym w technologii tradycyjnej murowanej, w dobrym stanie technicznym, o powierzchni użytkowej ok. 177 m.kw. i powierzchni gospodarczej ok. 104 m.kw..

Nieruchomość położona jest: 05-119 Legionowo, ul. Sadowa, Michałów Reginów
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 492 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 328 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 200,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Zachodni WBK S.A. 7 O. w Warszawie nr:
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul.Sobieskiego 47 w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika przed rozpoczęciem licytacji. Potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek, ul. Norwida 2C, 05-120 Legionowo, tel.: 22 7848388 email: legionowo@komornik.pl

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/89120

Numer oferty: L/32/N/09/13
Region:
  • mazowieckie
Cena: 328.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom