[Archiwalny] II licytacja nieruchomości w Połczynie-Zdrój woj. zachodniopomorskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Mirosław Nizioł na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-10-2013 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie z siedzibą przy , 78-200 Białogard, odbędzie się druga licytacja nieruchomości , położonej przy ul.Bowid , 78-320 Połczyn Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 408 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 272 266,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 840,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK o/Połczyn Zdrój 40 10902662 0000 0001 1492 1577.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Białogardzie mieszczącym się pod adresem: , Białogard, 78-200 Białogard.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Mirosław Nizioł Kancelaria Komornicza, Lipowa 2, Białogard, 78-200 Białogard tel. 0048 94 312 40 50 / fax.

  

Numer oferty: L/44/N/09/13
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 272.266,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka