[Archiwalny] Iława, woj. warmińsko-mazurskie, budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w  Iławie  Piotr  Staruk  na  podstawie  art.  953  kpc  podaje  do publicznej  wiadomości,  że  w  dniu  27-03-2014  o  godz.  10:45  w  budynku  Sądu  Rejonowego  w  Iławie  z siedzibą   przy   Andersa  2,    14-200   Iława, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  położonej  przy Ostródzka, 14-200   Iława,   dla   której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 225 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 150 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO SA I O/Iława 59 12401604 1111 0000 1390 8508.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:15 do godz. 15:15 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Piotr Staruk Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 6C, Iława, 14-200 Iława tel. (89) 648-38-54 / fax. (89) 648-79-69.

 

 

Numer oferty: L/149/N/02/14
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 150.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka