[Archiwalny] Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, ul. łokietka - lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Piotr Synik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-06-2015 o godz. 09:00 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Łokietka 10, 88-100 Inowrocław, dla którego Sąd Rejonowy w Inowrocławiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 142 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 95 266,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 290,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski 81102014620000700201809300.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

01.06.2015

12:00 - 12:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu mieszczącym się pod adresem: Narutowicza 42, Inowrocław, 88-100 Inowrocław.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Piotr Synik Kancelaria Komornicza, Wałowa 34, Inowrocław, 88-100 Inowrocław tel. 523533433 / fax. 523550674.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/224710

Numer oferty: L/138/N/05/15
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 95.266,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie