[Archiwalny] Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, ul. Wojska Polskiego - lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Artur Zieliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-03-2015 o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z siedzibą przy Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, pokój 10, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 17, 88-100 Inowrocław, dla którego Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 197 399,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 131 599,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 739,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 45102015050000000200090126 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 14:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu mieszczącym się pod adresem: Narutowicza 42, Inowrocław, 88-100 Inowrocław.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Artur Zieliński ul. Solankowa 7, 88-100 Inowrocław tel.: 52 3560110 fax.: 52 3560110mail: artur.zielinski@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/202911

Numer oferty: L/138/N/02/15
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 131.599,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie