[Archiwalny] Irządz, woj. śląskie, budynek gospodarczy, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Jan Lew zast. Marcin Baczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-02-2015 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Myszkowie z siedzibą przy Kwiatkowskiego 2, 42-300 Myszków, sala 3, odbędzie się druga licytacja nieruchomości w gminie Irządze, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą.

Opis: Działka gruntu o powierzchni 1364 m2 zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni 83,1 m2

Suma oszacowania wynosi 86 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 57 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Katowice 23 1130 1017 0021 1000 5390 0004.

Wpłacający rękojmie winien wskazać w tytule wpłaty numer księgi wieczystej oraz sygnaturę aktsadowych I Co 282/13 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Myszkowie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Jan Lew' w zastępstwie Marcin Baczyński Kancelaria Komornicza w Myszkowie 42-300 Myszków, ul. Kwiatkowskiego 3"B" lok.20 tel. (34) 3135026 , e-mail: myszkowl@komornik.pl

Numer oferty: L/5/N/02/15
Region:
  • śląskie
Cena: 57.333,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Budynek użytkowy
  • Działka