[Archiwalny] Izabelin, woj. mazowieckie, ul. Poniatowskiego - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza Marcin Jachowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-08-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza z siedzibą przy Kocjana 3, 01-473 Warszawa, pokój 1038, odbędzie się druga licytacja nieruchomości, położonej przy Poniatowskiego, 05-080 Izabelin K.Warszawy, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

nieruchomość gruntowa o powierzchni 737m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej ok. 63,60 m2 położona w Izabelinie, powiat zachodniowarszawski, przy ul.Poniatowskiego oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako dz. ew. nr 795/2 w obrębie 0001 Izabelin.

Suma oszacowania wynosi 519 681,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 346 454,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51 969,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BRE Bank S.A. 71 11402017 0000 4002 0986 2139.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza mieszczącym się pod adresem: Kocjana 3, Warszawa, 01-473 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza Marcin Jachowicz Kancelaria Komornicza, Mysłowicka 14, Warszawa, 01-612 Warszawa tel. 224401519 / fax. 22440151.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/234700

 

Numer oferty: L/34/N/07/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 346.454,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka