[Archiwalny] Jabłonna, woj. mazowieckie - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Leszek Cabaj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-03-2014 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie z siedzibą przy Sobieskiego 47, 05-118 Legionowo, odbędzie się druga licytacja nieruchomości   położonej przy , 05-110 Jabłonna, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 636 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 424 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 63 600,00 zł.   Rękojmia   powinna   być   złożona   w   gotówce   albo   w   książeczce oszczędnościowej  zaopatrzonej   w   upoważnienie   właściciela   książeczki   do   wypłaty  całego   wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.  08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Legionowie mieszczącym się pod adresem: Sobieskiego 47, Legionowo, 05-118 Legionowo.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  

 

Podstawa:  obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Leszek Cabaj Kancelaria Komornicza, ul. Kopernika 19, Legionowo, 05-120 Legionowo tel. 022 784 19 48 / fax. 022 784 19 48.

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/122578

Numer oferty: L/216/N/02/14
Region:
  • mazowieckie
Cena: 424.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka