[Archiwalny] Jabłowo, woj. dolnośląskie - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-04-2015r. w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul.Słowackiego 11 w sali nr 104, odbędzie się pierwsza licytacja,

-    o godz: 9:00 - nieruchomości położonej w Jabłowie, województwo dolnośląskie, powiat wałbrzyski, składającej się z działki nr 195/5. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 16 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12 150,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 620,00zł.

-    o godz: 10:00 nieruchomości położonej w Jabłowie, województwo dolnośląskie, powiat wałbrzyski, składającej się z działek nr 184/1, 185, 187/1, 189/3, 196, 198/1, 198/2, 198/4, 199/2, 201/1, 201/2, 202/3, 204, 282, 285, 286, 288/1, 289, 290,296/1, 299,300,318/1,318/2,370,371 - (bez działek 291,292/1,368/4). Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę oznaczoną nr KW.

Suma   oszacowania   1 831 000,00 zł   wynosi,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   3/4   sumy   oszacowania i wynosi  1 373 250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 183 100,00zł.

-o godz: 11:00 nieruchomości położonej w Jabłowie, województwo dolnośląskie, powiat wałbrzyski, składającej się z działek nr 195/6. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę oznaczoną nr KW.

Suma oszacowania wynosi 20 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 150,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2 020,00zł.

-     o godz. 12:30 nieruchomości położonej w Jabłowie, województwo dolnośląskie, powiat wałbrzyski, składającej się z działek nr 177/2, 178/3, 178/4, 178/5, 178/6, 195/4, 294/1, 302/2, 302/3, 308, 309/1, 309/2, 333,334,335,336, 337,338,339,343/1,345/1,369, 391/2,440. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę oznaczoną nr KW.

Suma oszacowania wynosi 1 267 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 950 250,00zl. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 126 700,00zł.

Rękojmia powinna być złożona do dnia przetargu w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA I O. w Wałbrzychu 37 1090 2271 0000 0005 8411 2951 (W opisie wpłaty rękojmi należy podać nr księgi wieczystej

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz,10:00 do godz.l2:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.IV) przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus Kancelaria Komornicza Dmowskiego 22, 58-300 Wałbrzych tel. 746667725 alimenty 746667726 e-mail: kancelaria@komornikwalbrzych.plwww.komomikwalbrzych.pl

Numer oferty: L/18/N/03/15
Region:
  • dolnośląskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka