[Archiwalny] jachranka, woj. mazowieckie - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Legionowie   na   podstawie  art. 953 kpc   podaje   do publicznej wiadomości, że w dniu 07-04-2015 o godz. 12:30   w   budynku    Sądu   Rejonowego   w   Legionowie   z  siedzibą przy Sobieskiego 47,   05-118  Legionowo,   odbędzie   się   pierwsza   licytacja   nieruchomości,    położonej  przy Jachranka, 05-140 Serock, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 144 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 108 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 450,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 48 10901841 0000 0001 0714 2786.

Zgodnie z art. 962 § 1przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Legionowie

Adam Wujek

Kancelaria Komornicza, C.K. Norwida 2c, Legionowo, 05-120 Legionowo

tel. 501737747 / fax. 227848388

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/205198

Numer oferty: L/143/N/02/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 108.375,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka