[Archiwalny] Jakubowo, woj. kujawsko-pomorskie - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Sławomir Jaworski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-09-2015 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XII Wydział Cywilny, ul.Nowy Rynek 10, 85-131 Bydgoszcz, pokój 208, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy  Jakubowo, 86-060 Nowa Wieś Wielka.

Suma oszacowania wynosi 412 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 274 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BRE Bank SA O. Regionalny Bydgoszcz 59 1140 1052 0000 2257 4100 1001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

20.08.2015

12:00 - 12:20

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Sławomir Jaworski Kancelaria Komornicza, ul. Bernardyńska 13, Bydgoszcz, 85-029 Bydgoszcz tel. 523226361 / fax. 523226361.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/241656

 

Numer oferty: L/59/N/08/15
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 274.666,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka