[Archiwalny] Jamnica, woj. małopolskie - hotel, II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Artur Kłonica zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17.12.2013r. o godz. 08:30 w sali nr 010 Sądu Rejonowego w Nowym Sączu odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

Nieruchomości  opisanej jako nieruchomość gruntowa zabudowana składającej się z działki gruntowej o nr ew. 337/1 położonej w miejscowości: Jamnica gm. Kamionka Wielka.

Nieruchomość zabudowana jest zespołem budynków i budowli tj. budynkiem hotelowym z zapleczem gastronomicznym oraz pomieszczeniem do grillowania, budynkiem mieszkalnym, budynkiem świetlicy z garażem, zespołem kortów tenisowych, ogrodzeniem części zabudowanej. Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu  miejscowość Jamnica o pow. 1,60 ha. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.384.000,00 zł + 23%VAT. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 922.666,67 zł + 23% VAT. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania tj. kwotę: 138.400,00 zł +23%VAT

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajdują się do wglądu w siedzibie kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Artur Kłonica 33-300 Nowy Sącz ul. Rynek 13; nowy.sacz3@komornik.pl 

Numer oferty: L/84/N/11/13
Region:
  • małopolskie
Cena: 922.666,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny