[Archiwalny] Janówek Pierwszy, woj. mazowieckie, ul. Zacisze - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-03-2015r. o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 odbędzie się pierwsza licytacja:

-   niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr ew. 341/11 i 342/11 o łącznej powierzchni 910 m.kw., przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej: 05-124 Skrzeszew, ul. Zacisze, Janówek Pierwszy, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 86 450,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 64 837,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 645,00zl najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

-  1/12 niewydzielonej części niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek nr ew. 342/13 i 342/14 o łącznej powierzchni 2878 m.kw., stanowiącej drogę wewnętrzną  

położonej: 05-124 Skrzeszew, pomiędzy ul. Zacisze a ul. Spokojną, Janówek Pierwszy, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie I V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 6 715,00zl, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5 036,25zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w' wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 671,50zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika :

Bank Zachodni WBK SA 7 O. w Warszawie 48 10901841 0000 0001 0714 2786 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul.Sobieskiego 47 w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek ul. Norwida 2c, 05-120 Legionowo tel.: 22 7848388 email: legionowo@komornik.pl

Numer oferty: L/116/N/01/15
Region:
  • mazowieckie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka