[Archiwalny] Jarnołtowo, woj. warmińsko-mazurskie, nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Andrzej Roguszka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-03-2015 o godz. 14:20 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 12, 14-100 Ostróda, pokój VIII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Jarnołtowo, 14-330 Małdyty, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Moragu prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 157 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 118 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 750,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy w Zalewie O Morąg 26 8843 0003 0032 4148 2000 0010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostródzie mieszczącym się pod adresem: ul. Jana III Sobieskiego 12, Ostróda, 14-100 Ostróda.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie

Andrzej Roguszka

Kancelaria Komornicza, ul. Pomorska 21, Morąg, 14-300 Morąg

tel. 897575442 / fax.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/205860

Numer oferty: L/32/N/03/15
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 118.125,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka