[Archiwalny] Jarosław, woj. podkarpackie - budynek mieszkalny (105,50 m²), działki - I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Adrianna Zbucka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu    26-02-2014 r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu mającego siedzibę przy ul. Jana Pawła II 11 w sali nr 5 odbędzie się pierwsza licytacja następujących nieruchomości położonych w Jarosławiu:

1. Działka nr 141 obręb 1 Jarosław o pow. 0,0307 ha - suma oszacowania wynosi 520,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 390,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52,00 zł.

2. Działka nr 397/1 obręb 1 Jarosław o pow. 0,3789 ha - suma oszacowania wynosi 43 690,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 32 767,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 369,00 zł.

3. Działka nr 1397 obręb 1 Jarosław o pow. 0,1501 ha - suma oszacowania wynosi 2 550,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 912,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 255,00 z

4. Działka nr 396/1 obręb 1 Jarosław o pow. 0,3398 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 105,50   oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 67,00 - suma oszacowania wynosi 238 350,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 178 762,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 835,00zł.

Nieruchomości posiadają założoną w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych księgę wieczystą.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii komornika mieszczącej się w Jarosławiu przy ul. Poniatowskiego 53. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Kredyt Bank SA O. w Przemyślu 96 1500 1634 1216 3003 6501 0000 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu oraz w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Adrianny Zbuckiej odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby tc przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie

Komornik Sądowy (dawniejRew.il)                                                                                                                       

Adrianna Zbucka

37-500 Jarosław ul. Poniatowskiego 53  

tel. (0-16) 621-31-41

Numer oferty: L/23/N/01/14
Region:
  • podkarpackie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka