[Archiwalny] Jasło, woj. podkarpackie, ul. Baczyńskiego - lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaśle Krzysztof Dolny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31-03-2015r. o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Jaśle mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 3 w sali nr 113 odbędzie się druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego, tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego  38-200 Jasło, ul. Baczyńskiego 25, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle (Adres spółdzielni: 38-200 Jasło, ul. 3-Go Maja 40). dla którego Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jaśle prowadzi księgę wieczystą. Lokal mieszkalny położony na IV piętrze, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 49,00m2; do lokalu przynależny jest segment piwnicy o powierzchni 4,6 lm2

Suma oszacowania wynosi 106 590,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 71 060,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 659,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Krośnic 40 10202964 0000 6602 0005 8701. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Jaśle przy ul. Armii Krajowej 3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego rzeczoznawcy majątkowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaśle Krzysztof Dolny Kancelaria Komornicza w Jaśle 38-200 Jasio Jana III Sobieskiego 19 cel. 13 448 36 80 www.komomikjaslo.pl

 

Numer oferty: L/46/N/03/15
Region:
  • podkarpackie
Cena: 76.060,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie