[Archiwalny] Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie - budynek mieszkalny (130 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 14 zawiadamia, że w dniu 15 stycznia 2014 r., o godz. 15:10 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3, w sali nr 28  odbędzie się druga licytacja ieruchomości gruntowej, położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul Ranoszka , posiadającej założoną Księgę Wieczystą  w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju, składającej się z działki gruntu nr 781/43 o powierzchni całkowitej: 0,1244 ha. Na nieruchomości wzniesiono budynek mieszkalny, wolnostojący o dwóch kondygnacjach nadziemnych o łącznej

powierzchni zabudowy: 130,00 m2 i kubaturze: 650,00 m2 Nieruchomość oszacowana została na sumę: 485.000,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania, tj. kwotę: 323.340,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania tj. kwotę: 48.500,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

-  gotówką w kancelarii komornika;

-  przelewem na rachunek bankowy komornika O 27 1050 1605 1000 0022 6067 5810;

-   w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji; nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam MikaKancelaria Komornicza w Jastrzębiu-Zdroju 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. I-go Maja 14 tel. 32 4762022

 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/106357

Numer oferty: L/65/N/11/13
Region:
  • śląskie
Cena: 323.340,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka