[Archiwalny] Jaszczew, woj. podkarpackie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Leszek Ślaski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że 

w dniu 29 stycznia 2016r. o godzinie 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie przy

ul. Sienkiewicza 12 w sali nr 304 odbędzie się: 

DRUGA    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka nr 583 położonej w miejscowości Jaszczew, gmina Jedlicze, obręb nr 0004 Jaszczew, powiat krośnieński ziemski, województwo podkarpackie o powierzchni 3865 m2 - zabudowanej budynkiem mieszkalnym wykonanym w technologii tradycyjnej murowanej o powierzchni użytkowej 148,50 m2 (oddany do użytkowania w 2000r.) oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 30 m2. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 332.100,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści dwa tysiące sto złotych 00/100). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:      221.400,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta złotych 00/100). 

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj. kwotę 33.210,00 zł - słownie: trzydzieści trzy tysiące dwieście dziesięć złotych 00/100) na rachunek bankowy komornika: nr 37 1240 5194 1111 0010 4937 4433 Bank Pekao S.A. lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii Komornika mieszczącej się pod adresem: 38-400 Krosno, ul. Tkacka 2a.

 

Numer oferty: L/4/N/01/16
Region:
  • podkarpackie
Cena: 221.400,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka