[Archiwalny] Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, ul. Dworcowa - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik   Sądowy  przy  Sądzie   Rejonowym   w   Jeleniej  Górze  Dariusz  Bijowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że dnia 21-10-2015 o godz. 14:30, sala nr 118 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21, odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Jelenia Góra, przy ul. Dworcowa stanowiącej prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1 (pow. 2067 m2 Obręb 0006, Cieplice VI, AM1) wraz z prawem własności budynków niemieszkalnych .

Cena oszacowania wynosi: 614.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 460.500,00 zł. Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. kwotę 61.400,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje na konto komornika: BZWBK SA I O/Jelenia Góra 69 1090 1926 0000 0001 0662 7500.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze  Dariusz Bijowski  ul. Muzealna 9a/3, 58-500 Jelenia Góra tel.: 075 6421000 mail: jelenia.gora2@komornik.pl

Link do lokalizacji:http://www.komornik.jgora.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=448&Itemid=43

 

 

Numer oferty: L/97/N/09/15
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 460.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny