[Archiwalny] Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, ul. Orkana - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Mariusz Kopeć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-04-2014 o godz. 08:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z siedzibą przy Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra, pokój 201, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Orkana 58-500 Jelenia Góra, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej

Suma oszacowania wynosi 103 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 68 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala - Departament Operacji Krajowych 08203000451110000000828050.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Mariusz Kopeć Kancelaria Komornicza, Sudecka 26, Jelenia Góra, 58-500 Jelenia Góra tel. 75 76 470 25 / fax. 75 76 470 25.

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/122337

Numer oferty: L/136/N/02/14
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 68.666,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom