[Archiwalny] Jemiołowo, woj. warmińsko-mazurskie, nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Roman Kopaniarz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-03-2015r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie mającego siedzibę przy ul. Artyleryjska 3 C w sali nr 415, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: 11-015 Olsztynek, Jemiołowo, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Powierzchnia działki 40/17 wynosi 2202m2, powierzchnia użytkowa budynku 111,30 m2, zaś powierzchnia całkowita 138,7m2.

Suma oszacowania wynosi 514 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 342 933.33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51 440,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGK O. w Olsztynie 94113011890025011425200001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku  egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa:   Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Olsztynie Roman Kopaniarz ul. św. Wojciecha 3/3a p.iv, 10-038 Olsztyn tel.: 89 5275489 email: olsztyn6@komornik.pl 

                                                                      

Numer oferty: L/167/N/02/15
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 342.933,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka