[Archiwalny] Jeżów, woj. łódzkie - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Andrzej Jóźwiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-05-2015 o godz. 14:40 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z siedzibą przy Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź, pokój II, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy 3 Maja, nr działki 1244 ,Obręb 5 Jeżów, 95-047 Jeżów, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 68 290,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 51 217,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 829,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao SA 07 1240 3334 1111 0000 2773 1093.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi mieszczącym się pod adresem: Kopcińskiego 56, Łódź, 90-032 Łódź.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Andrzej Jóźwiak Kancelaria Komornicza, Lasockich 33, Brzeziny, 95-060 Brzeziny tel. 468744740 / fax. 468744740.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/213313 

Numer oferty: L/4/N/05/15
Region:
  • łódzkie
Cena: 51.217,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka