[Archiwalny] Kalisz, woj. pomorskie, ul. Braci Niemojowskich - budynek mieszkalny (udział), I licytacja

Opis

Komornik  Sądowy  przy  Sądzie  Rejonowym  w  Kaliszu  Józef  Kolański  na  podstawie  art. 953 kpc podaje do publicznej  wiadomości,  że:  w  dniu 09-09-2015r. o godz. 09:30 w KANCELARII KOMORNIKA w Kaliszu mającego siedzibę przy Al.Wolności 17a w sali nr 17 odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości  stanowiącej  działki  nr 18/35 i 18/36 o pow. 0,0407 ha zabudowane domem mieszkalnym w zabudowie szeregowej położonej: 62-800 Kalisz, ul. Braci Niemojowskich dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW .

Suma oszacowania wynosi 280 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 210 375,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, to jest 28 050,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Kaliszu 19 10202212 0000 5602 0079 8967 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.komornik-kolanski.pl

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.III) przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Józef Kolański Kancelaria Komornicza Al.Wolności 17a, 62-800 Kalisz tel. 062 7570526 e-mail: kalisz3@komomik.plwww.komomik-kolanski.pl

Numer oferty: L/166/N/06/15
Region:
  • pomorskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka